Pineapple

- thí

♦ Phiên âm: (pì)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 20

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Ví như, dùng thí dụ để nói cho rõ. ◇Luận Ngữ : Tử Cống viết: Thí chi cung tường, Tứ chi tường dã cập kiên, khuy kiến gia thất chi hảo : , , (Tử Trương ) Tử Cống nói: Lấy thí dụ bức tường cung thất, bức tường của Tứ tôi cao tới vai, nên người đứng ngoài thấy được những cái đẹp trong nhà.
♦(Động) Nói cho rõ, thuyết minh.
♦(Động) Hiểu rõ, minh bạch. ◇Hậu Hán Thư : Ngôn chi giả tuy thành, nhi văn chi giả vị thí , (Bảo Vĩnh truyện ) Người nói tuy chân thành, mà người nghe chưa hiểu rõ.
♦(Danh) Ví dụ. ◇Pháp Hoa Kinh : Ngã dĩ vô số phương tiện, chủng chủng nhân duyên, thí dụ ngôn từ, diễn thuyết chư pháp (Phương tiện phẩm đệ nhị 便) 便, , , Ta dùng vô số phương tiện, các thứ nhân duyên, ví dụ và lời chữ mà diễn giảng các pháp.

: pì
1.
2.
3.


Vừa được xem: 科學共產主義存亡大自然黄花探