Pineapple

- ngôn, ngân

♦ Phiên âm: (yán, yàn, n)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Nói, tự mình nói ra gọi là ngôn . Đáp hay thuật ra gọi là ngữ . ◎Như: ngôn bất tận ý nói không hết ý.
♦(Động) Bàn bạc, đàm luận. ◇Luận Ngữ : Tứ dã, thủy khả dữ ngôn thi dĩ hĩ , (Thuật nhi ) Như anh Tứ vậy, mới có thề cùng đàm luận về kinh Thi.
♦(Động) Kể, trần thuật. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Tự ngôn bổn thị kinh thành nữ, Gia tại Hà Mô lăng hạ trụ , (Tì bà hành ) Kể rằng tôi vốn là con gái ở kinh thành, Nhà ở dưới cồn Hà Mô.
♦(Động) Báo cho biết. ◇Sử Kí 史記: Lịch Sanh sân mục án kiếm sất sứ giả viết: Tẩu! Phục nhập ngôn Bái Công 使: (Lịch Sanh Lục Giả truyện ) Lịch Sinh trợn mắt, cầm chặt gươm mắng sứ giả: Cút đi! Rồi trở vào báo cho Bái Công biết.
♦(Động) Tra hỏi.
♦(Danh) Câu văn, lời. ◎Như: nhất ngôn một câu. ◇Luận Ngữ : Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết "tư vô tà" , , (Vi chánh ) Kinh Thi có ba trăm thiên, một lời đủ bao quát tất cả, là "tư tưởng thuần chính".
♦(Danh) Chữ. ◎Như: ngũ ngôn thi thơ năm chữ, thất ngôn thi thơ bảy chữ. ◇Luận Ngữ : Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ? Tử viết: Kì thứ hồ! Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân : ? : ! , (Vệ Linh Công ) Ông Tử Cống hỏi rằng: Có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng? Đức Khổng Tử đáp: Có lẽ là chữ thứ chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
♦(Danh) Học thuyết. ◇Mạnh Tử 孟子: Dương Chu, Mặc Địch chi ngôn doanh thiên hạ , (Đằng Văn Công hạ ) Học thuyết của Dương Chu, Mặc Địch tràn khắp thiên hạ.
♦(Trợ) Tôi, dùng làm tiếng phát lời. ◎Như: ngôn cáo sư thị (tôi) bảo với thầy. § Ghi chú: Chữ ngôn đặt ở đầu câu trong Thi Kinh rất nhiều, sách Nhĩ Nhã giải thích với nghĩa ngã "tôi", nhưng Vương Dẫn Chi cho rằng ý nghĩa nhiều chỗ không ổn, nên không theo.
♦Một âm là ngân. (Hình) Ngân ngân cung kính hòa nhã. ◇Lễ Kí : Quân tử chi ẩm tửu dã, thụ nhất tước nhi sắc tiển như dã, nhị tước nhi ngôn ngôn tư! , , (Ngọc tảo ) Bậc quân tử uống rượu, nhận chén một chén mà nghiêm trang như thế, hai chén mà hòa nhã cung kính thay! § Ghi chú: Cũng như ngân ngân .

: yán
1.
2.
3.
4. 。“”。
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 史記