Pineapple

- thiền, thuyền

♦ Phiên âm: (chán, shàn)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Con ve sầu. ◇Nguyễn Du : Hàn thiền chung nhật táo cao chi (Sơ thu cảm hứng ) Ve sầu lạnh suốt ngày kêu trên cành cao.
♦(Phó) Liền nối, liên tục. ◎Như: thiền liên liên tục không dứt.
♦(Hình) Thiền quyên tươi đẹp.
♦§ Còn đọc là thuyền.

: chán
xem “”。


Vừa được xem: 北宗水滸傳背景背叛禾苗