Pineapple

- sắt

♦ Phiên âm: (shī)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Tục dùng như chữ sắt .

: shī
1. ,
2.


Vừa được xem: 立志結了指望舊學螺距