Pineapple

- bạc, bác

♦ Phiên âm: (bó, báo, nbs)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Chỗ cây cỏ mọc rậm rạp. ◎Như: lâm bạc rừng rậm.
♦(Danh) Cái diềm, cái rèm. ◎Như: duy bạc bất tu rèm màn không sửa (quan lại không trị được nhà, để uế loạn dâm dật).
♦(Danh) Cái né tằm.
♦(Danh) Họ Bạc.
♦(Hình) Mỏng. ◎Như: bạc băng váng mỏng, kim bạc vàng dát mỏng.
♦(Hình) Nhạt, sơ sài. ◎Như: bạc vị vị nhạt, bạc trang trang sức sơ sài.
♦(Hình) Xấu, không phì nhiêu. ◎Như: bạc điền ruộng cằn cỗi, ruộng xấu.
♦(Hình) Mỏng mảnh, không may. ◎Như: bạc mệnh phận không may, bạc phúc phúc bạc.
♦(Hình) Thưa. ◎Như: bạc vân mây thưa.
♦(Hình) Kém, ít, mọn. ◎Như: bạc lễ lễ mọn, bạc kĩ nghề mọn.
♦(Hình) Không tôn trọng. ◎Như: khinh bạc .
♦(Hình) Nghiệt, không đôn hậu. ◎Như: khắc bạc khắc nghiệt, bạc tục phong tục xấu.
♦(Động) Giảm bớt, giảm tổn. ◇Tả truyện : Cấm dâm thắc, bạc phú liễm, hựu tội lệ , , (Thành Công thập bát niên ) Ngăn cấm dâm tà, giảm bớt thuế má, khoan thứ tội phạm.
♦(Động) Coi khinh. ◎Như: bạc thị coi thường. ◇Sử Kí 史記: Kì mẫu tử, Khởi chung bất quy. Tăng Tử bạc chi, nhi dữ Khởi tuyệt , . , (Tôn Tử Ngô Khởi truyện ) Mẹ mình chết, Ngô Khởi cũng không về. Tăng Tử khinh bỉ và tuyệt giao với Khởi.
♦(Động) Gần sát. ◎Như: bạc mộ gần tối, xẩm tối. ◇Nguyễn Du : Ngô thành bạc mộ thượng phi phi (Thương Ngô mộ vũ ) Thành Ngô, trời sắp tối, vẫn mưa lất phất.
♦(Động) Xâm nhập.
♦(Động) Dính, bám. ◇Khuất Nguyên : Tinh tao tịnh ngự, phương bất bạc hề , (Cửu chương , Thiệp giang ) Mùi tanh hôi đều ngăn, hương thơm không bám hề.
♦(Động) Che lấp.
♦(Động) Họp, góp.
♦(Động) Trang sức.
♦(Động) Hiềm vì.
♦(Trợ) Trợ động từ: hãy, tạm. ◇Thi Kinh : Bạc ố ngã ti, Bạc cán ngã y , (Chu nam , Cát đàm ) Hãy giặt áo thường của ta, Hãy gột áo lễ của ta.
♦(Phó) Nhẹ, khoan. ◇Luận Ngữ : Cung tự hậu nhi bạc trách ư nhân (Vệ Linh Công ) Trách mình thì nặng (nghiêm), trách người thì nhẹ (khoan).
♦Một âm là bác. (Động) Bức bách.

chữ có nhiều âm đọc:
, : báo
1.
2.
3.
4.
, : bó
1. ”,“”,“
2.
3.
4.
5.
6. 西
7. ”,
8. (Danh từ) Họ。
, : bò
[薄荷],


Vừa được xem: 獨吞獨創猥劣犟勁特區牛勁牙行牙垢