Pineapple

- vạn

♦ Phiên âm: (wàn)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Số mục: muôn, mười nghìn là một vạn .
♦(Danh) Tên điệu múa.
♦(Danh) Họ Vạn.
♦(Hình) Nhiều lắm. ◎Như: vạn nan khó quá lắm, vạn năng nhiều tài lắm.
♦(Phó) Vô cùng, tuyệt đối, hết sức, nhất định. ◎Như: vạn vạn bất khả không nên lắm lắm, thật là không thể. ◇Hàn Dũ : Vô từ dĩ bạch kì đại nhân, thả vạn vô mẫu tử câu vãng lí , (Liễu Tử Hậu mộ chí minh ) Không biết thưa với mẹ ra sao, mà mẹ con cùng đi thì tuyệt nhiên không được.

: ()wàn
1. 。《》:“。”《》:“。”•《》:“。”
2. :“”。《:“。”:“。”
3. :“”﹑“”。《》:“。”》:“。”


Vừa được xem: 嫡子帽子金雞納霜雜亂無章鞋头内里车万能霜條腦神經眾望所歸師公