Pineapple

- thảo

♦ Phiên âm: (cǎo, zào)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Cỏ. § Đời xưa viết là . ◎Như: thảo mộc cỏ cây, hoa thảo hoa cỏ.
♦(Danh) Nhà quê, đồng ruộng, hoang dã. ◎Như: thảo mãng vùng cỏ hoang, thảo trạch nhà quê, thôn dã.
♦(Danh) Chữ thảo, một lối chữ có từ nhà Hán, để viết cho nhanh. ◎Như: cuồng thảo lối chữ viết tháu, cực kì phóng túng.
♦(Danh) Văn cảo, bản viết sơ qua chưa hoàn chỉnh. ◎Như: khởi thảo bắt đầu viết bản nháp.
♦(Danh) Họ Thảo.
♦(Hình) Qua loa, thô suất. ◎Như: thảo suất cẩu thả, qua loa.
♦(Hình) Mở đầu, sơ bộ, chưa định hẳn. ◎Như: thảo sáng khởi đầu, thảo án dự thảo, thảo ước thỏa ước tạm.
♦(Hình) Kết bằng cỏ, làm bằng cỏ. ◎Như: thảo tịch chiếu cỏ, thảo thằng dây tết bằng cỏ, thảo lí giày cỏ.
♦(Hình) Lợp bằng cỏ. ◎Như: thảo bằng nhà lợp cỏ, thảo am am lợp cỏ.
♦(Hình) Cái, mái. ◎Như: thảo kê gà mái (nghĩa bóng là khiếp nhược hoặc không có tài năng), thảo lư lừa cái.
♦(Động) Bỏ phí, khinh thường. ◎Như: thảo gian nhân mệnh coi mạng người như cỏ rác.
♦(Động) Soạn, viết qua (chưa xong hẳn, còn sửa chữa). ◎Như: thảo hịch soạn viết bài hịch, thảo biểu viết nháp bài biểu.
♦(Động) Cắt cỏ.
♦(Phó) Cẩu thả, sơ sài, lơ là. ◎Như: thảo thảo liễu sự cẩu thả cho xong việc. ◇Cao Bá Quát : Quân lai hà thảo thảo, Vô nãi luyến khuê vi? , (Chinh nhân phụ ) Chàng về sao lơ là, Không còn quyến luyến chốn khuê phòng nữa chăng?

: cǎo
1. , , 广宿
2. ,
3.
4.
5. 稿稿
6. ,
7.


Vừa được xem: