Pineapple

- phạm

♦ Phiên âm: (fàn)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Con ong. ◇Lễ Kí : Phạm tắc quan nhi thiền hữu tuy Phạm thì có mũ mà ve có dây mũ. § Phạm chỉ con ong.
♦(Danh) Họ Phạm.
♦(Danh) Phép tắc. § Thông phạm .
♦(Danh) Khuôn đúc. § Thông phạm .

: ()fàn
1.
2.
3.
4.
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 大隱朝市