Pineapple

- mậu

♦ Phiên âm: (mào)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Hình) Tốt tươi, um tùm. ◎Như: trúc bao tùng mậu tùng trúc tốt tươi.
♦(Hình) Thịnh vượng, tốt đẹp. ◎Như: mậu tài tài giỏi.
♦(Danh) Họ Mậu.

: mào
1.
2.
3. ,
4. ”,


Vừa được xem: 杰作