Pineapple

- thần

♦ Phiên âm: (chén)

♦ Bộ thủ: Thần ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Bầy tôi, quan ở trong nước có vua. ◎Như: nhị thần những kẻ làm quan hai họ, trung thần bề tôi trung thành.
♦(Danh) Quan đại thần đối với vua tự xưng. ◇Hán Thư : Thần môn như thị, thần tâm như thủy , (Trịnh Sùng truyện ) Cửa nhà thần như chợ, lòng thần như nước (ý nói những kẻ tới cầu xin rất đông, nhưng tấm lòng của tôi vẫn trong sạch yên tĩnh như nước).
♦(Danh) Tôi đòi, nô lệ, lệ thuộc. ◎Như: thần bộc tôi tớ, thần thiếp kẻ hầu hạ (đàn ông gọi là thần, đàn bà gọi là thiếp). ◇Chiến quốc sách : Triệu bất năng chi Tần, tất nhập thần , (Yên sách tam ) Triệu không chống nổi Tần, tất chịu vào hàng lệ thuộc (thần phục).
♦(Danh) Dân chúng (trong một nước quân chủ). ◎Như: thần thứ thứ dân, thần tính nhân dân trăm họ.
♦(Danh) Tiếng tự xưng đối với cha. ◇Sử Kí 史記: Thủy đại nhân thường dĩ thần vô lại (Cao Đế kỉ ) Từ đầu cha thường cho tôi là kẻ không ra gì.
♦(Danh) Cổ nhân tự khiêm xưng là thần . § Cũng như bộc . ◇Sử Kí 史記: Thần thiếu hảo tướng nhân, tướng nhân đa hĩ, vô như Quý tướng , , (Cao Tổ bản kỉ ) Tôi từ nhỏ thích xem tướng người ta, đã xem tướng rất nhiều, nhưng chẳng ai bằng tướng ông Quý cả.
♦(Động) Sai khiến. ◎Như: thần lỗ sai sử.
♦(Động) Quy phục. ◇Diêm thiết luận : Hung Nô bối bạn bất thần (Bổn nghị ) Quân Hung Nô làm phản không chịu thần phục.

: chén
1.
2. :“使。”
3.
4.


Vừa được xem: 此外正面摸營懸心吊膽幻世守德郡兆朕