Pineapple

- hủ, phụ

♦ Phiên âm: (fǔ)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Mục, nát, thối, rữa. ◎Như: hủ thảo cỏ mục.
♦(Hình) Không thông đạt. ◎Như: hủ nho người học trò hủ lậu.
♦(Hình) Làm bằng đậu hủ. ◎Như: hủ nhũ chao.
♦(Danh) Hình phạt bị thiến thời xưa. § Cũng gọi là cung hình .
♦(Động) Thối rữa đi, trở thành mục nát. ◇Tuân Tử : Nhục hủ xuất trùng, ngư khô sanh đố , (Khuyến học ) Thịt thối rữa ra sâu, cá khô mốc sinh mọt.
♦(Danh) Đồ mục nát, thối rữa.
♦(Danh) Chỉ đậu hủ đậu phụ. ◇Ấu học quỳnh lâm : Hủ nãi Hoài Nam sở vi (Ẩm thực loại ) Đậu hủ vốn là ở Hoài Nam.
♦§ Còn có âm là phụ.

: fǔ
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 乳臭