Pineapple

- vị

♦ Phiên âm: (wèi)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Dạ dày.
♦(Danh) Họ Vị.

: wèi
1.
2. 宿


Vừa được xem: 广廩生須要