-

♦ Phiên âm: (qiǎn)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


: qiǎn

: qiǎn


Vừa được xem: 獎售砧鑕李白主名