- da, gia

♦ Phiên âm: (yé, yē, nbsp)

♦ Bộ thủ: Nhĩ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Trợ) Vậy vay, vậy rư, chăng, ư. ◇Phạm Trọng Yêm : Thị tiến diệc ưu, thối diệc ưu, nhiên tắc hà thời nhi lạc da? , 退, (Nhạc Dương Lâu kí ) Như vậy, tiến cũng lo, thoái cũng lo, mà lúc nào mới được vui đây?
♦Ta quen đọc là gia. (Danh) Cha. § Cùng nghĩa với da . ◇Đỗ Phủ 杜甫: Gia nương thê tử tẩu tương tống, Trần ai bất kiến Hàm Dương kiều , (Binh xa hành ) Cha mẹ vợ con đưa tiễn, Cát bụi bay, không trông thấy cầu Hàm Dương.
♦(Danh) Gia-tô giáo , gọi tắt là Gia giáo , là đạo Thiên Chúa, giáo chủ là Jesus Christ, người nước Do Thái .

chữ có nhiều âm đọc:
, : yé
1. ”:“?”。?。
2. ”,
, : yē
耶稣


Vừa được xem: