Pineapple

- lỗi

♦ Phiên âm: (lěi)

♦ Bộ thủ: Lỗi ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cái cày. ◇Hàn Phi Tử : Nhân thích kì lỗi nhi thủ chu, kí phục đắc thố , (Ngũ đố ) Vì thế bỏ cày mà giữ gốc cây, mong lại bắt được thỏ.
♦(Danh) Cán (của cái cày hay cái cuốc).

: lěi
1. 〔耒耜
2.


Vừa được xem: 狗馬422分配