Pineapple

- tập

♦ Phiên âm: (xí)

♦ Bộ thủ: Vũ ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Chim đập cánh nhiều lần học bay.
♦(Động) Học đi học lại. ◎Như: giảng tập , học tập . ◇Luận Ngữ : Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? , (Học nhi ) Học mà thường ôn tập, cũng chẳng thích ư?
♦(Động) Biết rõ, hiểu. § Thông hiểu . ◇Quản Tử : Minh ư trị loạn chi đạo, tập ư nhân sự chi chung thủy giả dã , (Chánh thế ) Rõ đạo trị loạn, biết sự trước sau của việc đời vậy.
♦(Danh) Sự việc, động tác làm đi làm lại nhiều lần.
♦(Danh) Thói quen. ◎Như: cựu tập thói cũ, ác tập tật xấu, tích tập nan cải thói quen lâu ngày khó sửa. ◇Luận Ngữ : Tính tương cận dã, tập tương viễn dã , (Dương Hóa ) Bản tính con người gần giống nhau, do tiêm nhiễm thói quen bên ngoài mới khác xa nhau.
♦(Danh) Người thân tín, thân cận. ◇Lễ Kí : Hữu quý thích cận tập (Nguyệt lệnh ) Có người yêu quý thân cận.
♦(Danh) Họ Tập.
♦(Phó) Quen, thạo, thường. ◎Như: tập kiến thấy quen, thường nhìn thấy, tập văn nghe quen.
♦(Hình) Chập hai lần.

: xí
1. “
2. :“。”》:“。……。”
3. , :“”, “”。《》:“?”
4. 。《》:“。”《》:“。”
5. 。《》:“。”
6. :“”, “”, “”。《》:“。”
7. , 。《》:“。”《》:“。”
8. (Danh từ) Họ。
9. , 。《》:“。”《》:“。”


Vừa được xem: 買空倉校長趺坐書牘暗樓子替罪羊廣播