Pineapple

- mạ

♦ Phiên âm: (mà)

♦ Bộ thủ: Võng ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Mắng chửi. ◎Như: mạ lị mắng chửi. ◇Nguyễn Du : Tặc cốt thiên niên mạ bất tri (Thất thập nhị nghi trủng ) Nắm xương giặc (chỉ Tào Tháo) nghìn năm bị chửi rủa mà không biết.

: mà
”。


Vừa được xem: 枝杈立馬蓋橋枝捂枝子枝丫果然林立