- duy

♦ Phiên âm: (wéi)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()wéi
1.
2.
3.
4. ”,”,线”。
5.
6. :“使”。
7.
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 家財杖策