Pineapple

- thống

♦ Phiên âm: (tǒng)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()tǒng
1.
2.


Vừa được xem: 杜弊清源廣開言路山雨欲來風滿樓