Pineapple

- tế

♦ Phiên âm: (xì)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xì
1.
2. 西线
3.
4.
5.
6.
7.


Vừa được xem: 敗露哀及