Pineapple

线 - tuyến

♦ Phiên âm: (xiàn)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

线: ()xiàn
1. , , , 西线线线线线
2. 线线线
3. 线西线线线线线
4. ”,线


Vừa được xem: 线竭誠乳腺炎縮砂密剪线刀砂型