- cảo

♦ Phiên âm: (gǎo)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) The, lụa mộc, đồ dệt trắng.
♦(Hình) Trắng. ◎Như: cảo tố tơ trắng.

: gǎo
1.
2. :“”。


Vừa được xem: 大東亞共榮圈浩茫