Pineapple

- ải

♦ Phiên âm: (yì)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Thắt cổ chết. ◎Như: tự ải tự thắt cổ chết.

: yì


Vừa được xem: 扶持忌妒困獸猶斗搬石頭砸自己的腳