- chỉ

♦ Phiên âm: (zhǐ)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Giấy. § Sái Luân nhà Hán sáng tạo ra phép làm giấy trước nhất.
♦(Danh) Lượng từ: tờ, trang, lá... (văn kiện, thư tín). ◇Nguyễn Du : Bất kiến bình an nhất chỉ thư (Sơn cư mạn hứng ) Không thấy một tờ thư cho biết có bình an hay không.

: zhǐ
xem “”。


Vừa được xem: 街市家禽内脏網綱