Pineapple

- liêm

♦ Phiên âm: (lián)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Bức rèm, cái mành mành. ◎Như: môn liêm rèm cửa, song liêm rèm cửa sổ, trúc liêm mành mành tre. ◇Lưu Vũ Tích : Đài ngân thượng giai lục, Thảo sắc nhập liêm thanh , (Lậu thất minh ) Ngấn rêu lên thềm biếc, Sắc cỏ vào rèm xanh.
♦§ Ghi chú: Ngày xưa khi vua còn bé, mẹ vua buông mành sử việc triều chính gọi là thùy liêm , vua lớn lên, giao trả lại việc triều chính cho vua, gọi là triệt liêm .
♦§ Ghi chú: Các quan đồng khảo thi hương thi hội gọi là liêm quan , chức giữ việc chấm văn gọi là nội liêm , chức giữ việc thu giữ quyển thì gọi là ngoại liêm .

: lián
”。, :“”, “”, “”, “”。》:“。”


Vừa được xem: 太平間操井臼