- đan

♦ Phiên âm: (dān)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Giỏ, hộp tre. ◇Luận Ngữ : Hiền tai Hồi dã! Nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kì ưu, Hồi dã bất cải kì lạc ! , , , , (Ung dã ) Hiền thay, anh Hồi! Một giỏ cơm, một bầu nước, ở ngõ hẻm, người khác ưu sầu không chịu nổi cảnh khốn khổ đó, anh Hồi thì vẫn không đổi niềm vui.

: dān
xem “”。


Vừa được xem: 沛澤沛公叫座演员沙漠沙包沙俄沙丘