Pineapple

- đáp

♦ Phiên âm: (dá, dā)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Báo đền. ◎Như: báo đáp báo đền.
♦(Động) Trả lời, ứng đối. ◎Như: tiếu nhi bất đáp cười mà không trả lời.
♦(Danh) Họ Đáp.

chữ có nhiều âm đọc:
, : dá
1.
2.
, : dā
”“


Vừa được xem: 帷幄å·®愛服科學管理炮煉真實久仰馬其頓