Pineapple

- đẳng

♦ Phiên âm: (děng)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Cấp bậc, thứ tự. ◎Như: thượng đẳng bậc trên nhất, trung đẳng bậc giữa. ◇Luận Ngữ : Xuất giáng nhất đẳng (Hương đảng ) Bước xuống một bậc.
♦(Danh) Hạng, loại. ◎Như: hà đẳng nhân vật hạng người nào, giá đẳng sự tình loại sự tình đó. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tại đệ thị dong dong lục lục nhất đẳng ngu nhân, thiểm phụ đồng danh , (Đệ nhất nhất ngũ hồi) Còn em đây là hạng ngu dốt, tầm thường, thế mà lại được trùng tên (với anh).
♦(Danh) Chỉ số loại: (1) Các, những (số hạng nhiều). ◎Như: công đẳng các ông, ngã đẳng chúng ta, nhĩ đẳng bọn bay. (2) Dùng để liệt kê: những người, những loại như, vân vân. ◎Như: chỉ trương bút mặc đẳng đẳng giấy má, bút, mực, v.v.
♦(Danh) Cân tiểu li.
♦(Động) Bằng, cùng, như. ◎Như: cao đê bất đẳng cao thấp không như nhau, đẳng nhi thượng chi bằng thế mà còn hơn nữa, mạc dữ đẳng luân chẳng ai ngang bằng.
♦(Động) Đợi, chờ. ◎Như: đẳng đãi , đẳng hậu đều nghĩa là chờ đợi cả. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Doãn nhân thử chuẩn bị, đẳng hậu thái sư , (Đệ bát hồi) (Lã Bố ) Doãn tôi do vậy sửa soạn chờ đón thái sư.
♦(Phó) Cùng nhau, như nhau, đồng đều. ◇Pháp Hoa Kinh : Dĩ thị diệu xa, đẳng tứ chư tử , (Thí dụ phẩm đệ tam ) (Ngài trưởng giả) đem các xe quý lạ như thế, đồng đều ban cho các con.
♦(Đại) Biểu thị nghi vấn: sao, gì, nào. ◇Ứng Cừ : Văn chương bất kinh quốc, Khuông khiếp vô xích thư, Dụng đẳng xưng tài học? , , (Bách nhất thi ) Văn chương không trị nước, Tráp không tấc sách, Lấy gì nhận là có tài học?

: děng
1.
2. ,
3.
4.
5.
6.
7. ,
8.
9.
10, ”。


Vừa được xem: