Pineapple

- song

♦ Phiên âm: (chuāng, cōng)

♦ Bộ thủ: Huyệt ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cửa sổ. § Cửa sổ mở ở tường gọi là , mở ở trên cửa gọi là song . Bây giờ thì gọi cửa sổ là song cả.

: chuāng


Vừa được xem: