Pineapple

- huyệt

♦ Phiên âm: (xué, jué, n)

♦ Bộ thủ: Huyệt ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Chỗ đào trong đất cho người ở (thời xưa). ◇Thi Kinh : Đào phục đào huyệt, Vị hữu thất gia , (Đại nhã , Miên 綿) Còn ở chỗ đào trong đất, Chưa có nhà cửa.
♦(Danh) Hang, hốc. ◎Như: nham huyệt hang núi. ◇Tống Ngọc : Không huyệt lai phong (Phong phú ) Hang trống gió lại.
♦(Danh) Phần mộ. ◎Như: mộ huyệt mồ chôn. ◇Thi Kinh : Cốc tắc dị thất, Tử tắc đồng huyệt , (Vương phong, Đại xa ) (Lúc) Sống không cùng nhà, (Thì mong) Lúc chết chôn chung một mồ.
♦(Danh) Ổ, lỗ, tổ. ◎Như: bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử , không vào ổ cọp, sao bắt được cọp con.
♦(Danh) Chỗ quan hệ trên thân thể người nơi kinh mạch hội tụ (đông y). ◎Như: thái dương huyệt huyệt thái dương.
♦(Động) Đào, khoét. ◇Trang Tử : Huyệt thất xu hộ (Đạo Chích ) Khoét nhà bẻ cửa.

: xué
1. 窿
2.
3. 广
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 邦交照射堆焊洪峰楚楚培育潮呼呼主名