Pineapple

- kê, khể

♦ Phiên âm: (jī, qǐ)

♦ Bộ thủ: Hòa ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Khảo sát, tra cứu, xem xét. ◎Như: kê cổ xem xét các sự tích xưa, kê tra kiểm soát.
♦(Động) Cãi cọ, tranh chấp. ◇Hán Thư : Phụ cô bất tương thuyết, tắc phản thần nhi tương kê , (Giả Nghị truyện ) Vợ và cô không nói với nhau mà trở môi cãi cọ.
♦(Động) Trì hoãn, ngưng trệ, kéo dài. ◇Cảnh thế thông ngôn : Thánh chỉ phát hồi nguyên tịch, bất cảm kê lưu , (Ngọc Đường Xuân lạc nan phùng phu ) Mệnh vua truyền cho về nguyên quán, không dám trì hoãn.
♦(Động) Tồn trữ, chất chứa.
♦(Động) Bói, bốc vấn. ◇Vương Dật : Kê vấn thần minh (Bốc cư chương cú tự ) Bói hỏi thần minh.
♦(Động) Đến.
♦(Danh) Chuẩn tắc, khuôn mẫu. ◇Đạo Đức Kinh : Cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc; bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Tri thử lưỡng giả diệc kê thức , ; , . (Chương 65) Cho nên lấy trí mưu trị nước là vạ cho nước; không lấy trí mưu trị nước là phúc cho nước. Biết hai điều đó tức là biết được mẫu mực (trị dân).
♦(Danh) Họ .
♦Một âm là khể. (Động) § Xem khể thủ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : jī
1.
2.
3.
4.
5. (Danh từ) Họ。
, : qǐ
稽首


Vừa được xem: 巡航航海航標句法續航力沙沙