Pineapple

- đạo

♦ Phiên âm: (dào)

♦ Bộ thủ: Hòa ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Lúa gié. § Một thứ lúa ưa cấy ruộng có nước, một năm chín hai mùa. ◇Nguyễn Du : Sổ huề thuật đạo kê đồn ngoại (Nhiếp Khẩu đạo trung ) Vài thửa lúa gié còn thêm gà lợn.

: dào
”,”。,


Vừa được xem: 故殺柏林国际电影节惡人等一下惠臨惊险恐怖片情郎柏林情欲