Pineapple

- di, dị, xỉ

♦ Phiên âm: (yí, chǐ, nbs)

♦ Bộ thủ: Hòa ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Dời đi. ◇Nguyễn Du : Tào thị vu thử di Hán đồ (Cựu Hứa đô ) Họ Tào dời đô nhà Hán đến đây.
♦(Động) Biến đổi, chuyển biến. ◎Như: di phong dịch tục thay đồi phong tục. ◇Vương Bột : Vật hoán tinh di kỉ độ thu (Đằng Vương các ) Vật đổi sao dời đã bao nhiêu mùa thu rồi.
♦(Động) Tặng, cho. ◇Hán Thư : Di trân lai hưởng (Dương Hùng truyện ) Tặng cho vật báu lại hưởng.
♦(Động) Trừ khử. ◇Vương Sung : Dục di huỳnh hoặc chi họa (Luận hành , Biến hư ) Muốn trừ họa của sao Huỳnh Hoặc (Hỏa tinh).
♦(Danh) Một loại văn thư thời xưa, chuyển giao giữa các quan cùng hàng, gọi là di văn . ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Thương Châu đại doãn hành di văn thư, họa ảnh đồ hình, tróc nã phạm nhân Lâm Xung , , (Đệ thập nhất hồi) Quan đại doãn Thương Châu truyền công văn, cho treo tranh vẽ hình (các nơi), để tróc nã phạm nhân Lâm Xung.
♦(Danh) Họ Di.
♦Một âm là dị. (Động) Khen.
♦Lại một âm là xỉ. (Hình) Rộng rãi.

: yí
1.
2.
3.


Vừa được xem: 划子刑法刑事刊登广告者切伤分析分岐分寸分割