Pineapple

- li

♦ Phiên âm: (lí, chī, nbs)

♦ Bộ thủ: Nhựu ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lí
1.
2.
3.
4. “☲”,
5. ”,
6. ”,
7. 〔离离”。
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 拋荒宿若即若離