Pineapple

- bẩm, lẫm

♦ Phiên âm: (bǐng, bǐn, )

♦ Bộ thủ: Thị ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Cũng như bẩm .

: bǐng
1.
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 饼模嘉來打雪仗侵占離群索居穿盤桓