- đoản

♦ Phiên âm: (duǎn)

♦ Bộ thủ: Thỉ ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Ngắn. § Đối lại với trường . ◎Như: đoản đao dao ngắn, đoản mộng giấc mơ ngắn ngủi.
♦(Hình) Non, kém, nông cạn. ◎Như: đoản tài người tài trí kém cỏi, tầm thường.
♦(Hình) Chết non, chết yểu. ◎Như: đoản mệnh số mạng yểu.
♦(Danh) Khuyết điểm, cái kém cỏi. ◎Như: sở đoản chỗ yếu kém của mình, thủ trường bổ đoản lấy cái hay bù cái kém.
♦(Động) Thiếu. ◎Như: đoản cật thiểu xuyên 穿 thiếu ăn thiếu mặc.
♦(Động) Chỉ trích khuyết điểm, điều lỗi của người khác. ◇Sử Kí 史記: Lệnh duẫn Tử Lan văn chi, đại nộ, tốt sử Thượng Quan đại phu đoản Khuất Nguyên ư Khoảnh Tương Vương , , 使 (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện ) Lệnh doãn Tử Lan biết chuyện, cả giận, sau sai đại phu Thượng Quan gièm Khuất Nguyên với Khoảnh Tương Vương.

: duǎn
1.
2.
3.


Vừa được xem: 逼使家聲策動