Pineapple

- tận, tẫn

♦ Phiên âm: (jìn, jǐn)

♦ Bộ thủ: Mãnh ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Hết, không còn gì nữa. ◎Như: đông tận xuân lai mùa đông hết mùa xuân lại. ◇Lí Thương Ẩn : Xuân tàm đáo tử ti phương tận, Lạp cự thành hôi lệ thủy can , (Vô đề ) Tằm xuân đến chết, tơ mới hết, Ngọn nến thành tro, nước mắt mới khô.
♦(Động) Đem hết sức ra, nỗ lực. ◎Như: kiệt tận sở năng dùng hết khả năng của mình, tận kì sở trường lấy hết sở trường của mình.
♦(Động) Chết. ◇Liêu trai chí dị : Chuyển trắc sàng đầu, duy tư tự tận , (Xúc chức ) Nằm trằn trọc trên giường, chỉ nghĩ đến tự tử.
♦(Phó) Đều hết, tất cả, toàn bộ. ◎Như: tận tại ư thử đều ở đấy hết. ◇Liễu Tông Nguyên : Vĩnh Châu chi dã sản dị xà, hắc chất nhi bạch chương, xúc thảo mộc tận tử , , (Bộ xà giả thuyết ) Ở ngoài thành Vĩnh Châu sản sinh một loài rắn lạ, da đen hoa trắng, cây cỏ chạm phải đều chết.
♦(Phó) Rất, quá sức. ◎Như: tận thiện tận mĩ hết sức tốt đẹp.
♦(Danh) Lịch cũ gọi tháng đủ 30 ngày là đại tận , 29 ngày là tiểu tận .
♦§ Cũng đọc là tẫn.

: jìn
xem “”。


Vừa được xem: 史記