Pineapple

- đạo

♦ Phiên âm: (dào)

♦ Bộ thủ: Mãnh ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Kẻ trộm, kẻ cắp, giặc cướp. ◎Như: cường đạo giặc dữ, hải đạo cướp biển.
♦(Động) Ăn trộm, ăn cắp.
♦(Động) Tự thủ lợi ngầm.

: dào
1.
2.


Vừa được xem: 強半俊俏紫外線俅俅伶俐伶仃