Pineapple

- sơ, sớ

♦ Phiên âm: (shū, shù)

♦ Bộ thủ: Sơ ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Khai thông. ◎Như: sơ thông khai thông. ◇Mạnh Tử 孟子: Vũ sơ cửu hà (Đằng Văn Công thượng ) Vua Vũ khai thông chín sông.
♦(Động) Phân tán. ◎Như: sơ tán nhân quần phân tán nhân quần.
♦(Động) Trừ bỏ, thanh trừ. ◇Tôn Xước : Sơ phiền tưởng ư tâm hung (Du Thiên Thai san phú ) Trừ bỏ những ý nghĩ buồn phiền trong lòng.
♦(Động) Đục, chạm, khắc, vẽ. ◎Như: sơ linh đục khoét và chạm trổ chấn song cửa sổ (cho ánh sáng lọt vào).
♦(Hình) Thưa, ít, lác đác. ◎Như: sơ tinh sao thưa. ◇Nguyễn Trãi : Môn vô xa mã cố nhân sơ (Mạn thành ) Trước cửa không xe ngựa, bạn cũ thưa.
♦(Hình) Không thân, không gần gũi. ◎Như: nhân địa sanh sơ lạ người lạ cảnh.
♦(Hình) Lơ đễnh, không chú ý. ◎Như: sơ hốt xao nhãng.
♦(Hình) Rỗng không, không thật. ◎Như: tài sơ học thiển tài rỗng học cạn.
♦(Hình) Thô xấu, không tinh tế. ◇Luận Ngữ : Phạn sơ tự ẩm thủy, khúc quăng nhi chẩm chi , (Thuật nhi ) Ăn gạo thô, uống nước lã, co cánh tay mà gối đầu.
♦(Danh) Cửa sổ.
♦(Danh) Hoa văn chạm khắc trên cửa sổ.
♦(Danh) Rau trái. § Thông .
♦Một âm là sớ. (Danh) Lời giải thích, bài giải nghĩa. ◎Như: chú sớ giải thích bài văn.
♦(Danh) Tờ trình, tấu chương dâng lên vua. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Nghị lang Sái Ung thượng sớ (Đệ nhất hồi ) Quan nghị lang Sái Ung dâng sớ.
♦(Danh) Thư tín. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Động Đình vô quá nhạn, Thư sớ mạc tương vong , (Đàm Châu tống Vi Viên Ngoại mục Thiều Châu ) Hồ Động Đình không có nhạn bay qua, Thư từ xin chớ quên nhau.
♦(Động) Trần thuật, trình bày sự việc.

: shū
1. 使
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. ”,
10,
11.
12. (Danh từ) Họ。