- lược

♦ Phiên âm: (luè)

♦ Bộ thủ: Điền ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Cũng như chữ lược .

: lüè
”。


    沒有相關
Vừa được xem: 代表團籠子籠屜