Pineapple

- thậm

♦ Phiên âm: (shén, shí)

♦ Bộ thủ: Cam ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Phó) Rất, lắm. ◇Đỗ Mục : Tần nhân thị chi, diệc bất thậm tích , (A Phòng cung phú ) Người Tần trông thấy (vàng ngọc vứt bỏ), cũng không tiếc lắm.
♦(Đại) Nào, gì. ◎Như: thậm nhật quy lai ngày nào trở về? ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Thi chủ, nhĩ bả giá hữu mệnh vô vận, lụy cập đa nương chi vật, bão tại hoài nội tác thậm? , , , (Đệ nhất hồi) Thí chủ, ông giữ con bé này có mệnh không có vận và làm lụy đến cha mẹ, ẵm nó vào lòng làm gì?

chữ có nhiều âm đọc:
, : shèn
1.
2.
3.
4.
, : shén
2”。


Vừa được xem: