- hiến

♦ Phiên âm: (xiàn)

♦ Bộ thủ: Khuyển ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xiàn
1.
2.
3.


Vừa được xem: 反應原形修正修業原則修復修多羅原來俭尾针