Pineapple

- cuồng

♦ Phiên âm: (kuáng, jué)

♦ Bộ thủ: Khuyển ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Bệnh điên rồ, bệnh dại. ◎Như: phát cuồng phát bệnh rồ dại, táng tâm bệnh cuồng dở điên dở dại. ◇Tô Thức : Dư văn Quang Hoàng gian đa dị nhân, vãng vãng dương cuồng cấu ô, bất khả đắc nhi kiến , , (Phương Sơn Tử truyện ) Tôi nghe miền Quang, Hoàng có nhiều dị nhân, thường giả cuồng bôi nhọ, không cho ai thấy.
♦(Danh) Họ Cuồng.
♦(Hình) Ngông, ngạo mạn. ◎Như: cuồng vọng ngông nghênh, khẩu xuất cuồng ngôn miệng nói lời ngông cuồng.
♦(Hình) Phóng túng, phóng đãng. ◎Như: cuồng phóng bất ki phóng túng không kiềm chế.
♦(Hình) Mắc bệnh rồ, bệnh dại. ◎Như: cuồng nhân người rồ, cuồng khuyển chó dại.
♦(Hình) Dữ dội, mãnh liệt. ◎Như: cuồng phong gió dữ.
♦(Phó) Buông thả, không bó buộc, không câu thúc. ◎Như: cuồng tiếu bất dĩ cười thỏa thích không thôi. ◇Vương Duy : Cuồng ca ngũ liễu tiền (Võng xuyên nhàn cư ) Hát tràn trước năm cây liễu.
♦(Phó) Nhanh, gấp. ◎Như: cuồng bôn chạy nhanh. ◇Khuất Nguyên : Cuồng cố nam hành, liêu dĩ ngu tâm hề , (Cửu chương , Trừu tư ) Quay nhìn nhanh về nam, vui thỏa lòng ta hề.

: kuáng
1.
2.
3.


Vừa được xem: 楚天清楚議會楚聲