Pineapple

- hi

♦ Phiên âm: (xī, suō)

♦ Bộ thủ: Ngưu ()

♦ Số nét: 20

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Ngày xưa, con muông (sinh súc ) thuần sắc dùng để cúng tế gọi là hi . § Vua Thang cầu mưa, tự phục trước miếu thay làm con muông để lễ, vì thế người ta gọi những người bỏ cả đời mình để đạt được một sự gì là hi sinh .

: xī


Vừa được xem: 害怕容色菊花酒å½¹协理佌佌鏌鋣