Pineapple

- mẫu

♦ Phiên âm: (mǔ)

♦ Bộ thủ: Ngưu ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Con đực, giống đực của chim muông. ◇Luận Ngữ : Dư tiểu tử Lí cảm dụng huyền mẫu, cảm chiêu cáo vu hoàng hoàng hậu đế , (Nghiêu viết ) Tiểu tử tên Lí này mạo muội dùng con bò đực đen (để tế lễ), mạo muội xin cáo rõ với thượng đế chí tôn chí cao.
♦(Danh) Chốt cửa (thời xưa).
♦(Danh) Gò, đống. ◇Hoài Nam Tử : Khâu lăng vi mẫu (Trụy hình huấn ) Gò đống gọi là "mẫu".
♦(Danh) Mẫu đan hoa mẫu đơn.

: mǔ
1.
2.
3.


Vừa được xem: 駐云