Pineapple

- dong

♦ Phiên âm: (róng)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Tục dùng như chữ dong .

: róng


Vừa được xem: 龜鑒恐龍恐懼恐慌恐怖恐怕恐嚇