Pineapple

- nhiệt

♦ Phiên âm: (rè)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()rè
1.
2.
3. 使
4.
5. ,
6.
7. ,
8.
9.


Vừa được xem: 迅雷不及掩耳辟易辛夷车外腰三花条轟隆