Pineapple

- yên

♦ Phiên âm: (yān, yīn)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Cũng như chữ yên .
♦Giản thể của chữ .

: yān
1.
2.
3. 使
4.
5.
6. ”:


Vừa được xem: 鄰近色龜鑒侵占