- cự

♦ Phiên âm: (jù)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Bó đuốc. ◇Đỗ Mục : Hàm Cốc cử, Sở nhân nhất cự, khả lân tiêu thổ , , (A phòng cung phú ) Hàm Cốc nổi tung, đuốc Sở một bùng, thương thay đất sém.

: jù


Vừa được xem: 那倒也是幾率問煤精連史紙近悅遠來執導