Pineapple

- linh

♦ Phiên âm: (líng, lìng)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Tục dùng như chữ linh .
♦Giản thể của chữ .

: ()líng
1.
2.
3.
4.
5.
6. 便
7.


Vừa được xem: 特輯魚肚